LOGO stowarzyszenieWIR czarne

NASZA STRONA WWW -  kliknij

 

 
  

TURNIEJE - kliknij by rozwinąć

 

 zapowiedz WirFestiwal 2020

 

     

   
  

ARTYKUŁ 1 - kliknij by rozwinąć

......

   
 

 S T A U T - kliknij by rozwinąć

 

STATUT - KLUBU SPORTOWEGO WIR

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Klub Sportowy Wir zwany dalej Klubem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem posiadającym osobowość prawną.

§2

Siedzibą Klubu jest Miasto Nowy Sącz

§ 3

Klub działa w oparciu:
1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 210),
2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z póź. zm.),
3. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz .U. z 2007 r . Nr 168 poz. 1186 z póź. zm.)
4. Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U.z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z póź. zm.).

§ 4

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.

§ 5

Klub może by członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działań.

§ 6

Klub swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Klub może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7
Klub może posiadać i używać własnych pieczęci, barw, godła, logo, flagi, odznak i znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 8

Czas trwania Klubu nie jest ograniczony.


Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 9

Celem Klubu jest:

1. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania klubu.
2. Podejmowanie zadań publicznych ukierunkowanych szczególnie na prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej.
3. Upowszechnienie umiejętności sportu tanecznego.
4. Dbałość o rozwój i popularyzacja sportu tanecznego oraz innych form tanecznych.
5. Wspieranie talentów sportowych.
6. Uczestniczenie w rywalizacji sportowej w ramach różnego rodzaju zawodów sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez siebie, inne kluby sportowe oraz różnego rodzaju organizacje.
7. Podnoszenie poziomu wykształcenia zawodników, instruktorów i trenerów sportu tanecznego.
8. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości zawodników.
9. Propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi sportu tanecznego, oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

§ 10

Klub realizuje swoje cele przez:

1. Uczestniczenie w tanecznych zajęciach i imprezach sportowych.
2. Organizowanie zajęć sportowych.
3. Organizowanie szkoleń dla zawodników, instruktorów i trenerów.
4. Współdziałanie z władzami, instytucjami i organizacjami zainteresowanymi działalnością Klubu.
5. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami tańca.
6. Organizowanie ćwiczeń fizycznych i zajęć w zakresie rekreacji, gimnastyki i rehabilitacji ruchowej.
7. Prowadzenie działalności integrującej społeczność lokalną przez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską, organizowanie spotkań integrujących oraz podejmowanie działań promujących cele Klubu.
8. Inicjowanie i realizowanie programów promujących sportu tanecznego oraz organizowanie wspólnych przedsięwzięć zmierzających do rozwoju sportu tanecznego.
9. Organizowanie zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

§ 11

Klub może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dochód z działalności gospodarczej Klubu służy realizacji celów statutowych.


§ 12

1. Klub celem realizacji swych statutowych celów może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.
2. Klub prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność statutową.

§ 13

Realizując powyższe cele Klub opiera się na aktywności społecznej pracy członków. Dla prawidłowego wykonywania swoich zadań może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw, na zasadach odrębnie określonych uchwałami Zarządu.

Rozdział III


Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 14

Członkowie Klubu dzielą się na:

a) Zwyczajnych;
b) Uczestników;
c) Honorowych;
d) Wspierających.

§ 15

1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na miejsce zamieszkania oraz cudzoziemiec, także niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:
a) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
b) nie jest pozbawiony praw publicznych;
2. Członkami uczestnikami mogą być na podstawie pisemnej deklaracji małoletni obywatele - za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych;
3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, zasłużone szczególnie dla rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje uchwałą Zarząd Klubu.
4. Członkami wspierającymi Klub mogą być osoby fizyczne, instytucje oraz inne osoby prawne, deklarujące pomoc w realizacji celów Klubu, w szczególności pomoc finansową. Osoba prawna działa w Klubie przez swojego przedstawiciela.

§ 16

1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Klubu, członków uczestników, oraz w poczet członków wspierających dokonuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej imię i nazwisko (nazwę), datę urodzenia, miejsce zamieszkania (siedzibę), oświadczenie o przystąpieniu oraz gdy chodzi o osoby prawne, zakres deklarowanej pomocy.
2. Członkostwo Klubu nabywa się z dniem przyjęcia kandydatury przez Zarząd Klubu zwykłą większością głosów w drodze uchwały, o podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego.
3. Założyciele Klubu, którzy podpisali listę założycielską dołączoną do wniosku o rejestrację Klubu, stają się jego członkami zwyczajnymi z chwilą uprawomocnienia się rejestracji.

§ 17

1. Wszyscy członkowie Klubu zobowiązani są:
a) Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Klubu;
b) Dbać o jego dobre imię;
c) Popierać i czynnie realizować cele Klubu;
d) Przestrzegać postanowień niniejszego statutu, regulaminów i decyzji władz Klubu wydanych na podstawie mniejszego statutu;
e) Do opłacenia wpisowego i regularnego opłacania składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Klubu, w terminach określonych uchwałą jego Zarządu.

§ 18

1. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo do:
a) Czynnego i biernego prawa wyborczego;
b) Wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Klubu;
c) Korzystania z lokali Klubu;
d) Posiadania legitymacji Klubu i noszenia odznaki Klubu;
e) Korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Klubu;
f) Korzystania nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Klub stawia do dyspozycji członków;
g) Korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Klub.

2. Członkowie uczestnicy mają:
a) Wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego;
b) Prawo korzystać z uprawnień członkowskich, wynikających ze statutowej działalności Klubu, na zasadach określonych przez Zarząd dla członków uczestników.

3. Członkowie honorowi:
a) mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.


§ 19

1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli
Zarządowi Klubu, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę zgodnie z §16 pkt. l -2
2. W takim samym trybie następuje ustanie członkowstwa wspierającego Klub.
3. Formę i rodzaj wspierania Klubu członkowie wspierający ustalą z Zarządem Klubu.
4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w §18 pkt.l p.pkt b-g.
5. Członkowie wspierający mają prawo uzyskiwać informacje od Zarządu Klubu o sposobie wykorzystania środków przekazanych przez nich na rzecz Klubu.
6. Członkowie wspierający mogą bezpośrednio lub przez swoich przedstawicieli uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym na zasadach każdorazowo ustalonych przez Zarząd.

§ 20

Skreślenie z listy członków Klubu następuje przez:
1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu Klubu;
2. Wykluczenie przez Zarząd:
a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Klubu;
b) za nieusprawiedliwione niebranie udziału w pracach Klubu;
c) za zaleganie z opłatą składek członkowskich;
d) na pisemny umotywowany wniosek, co najmniej 10 członków Klubu z przyczyn określonych w pkt. a) i b);
e) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego sądu.
3. Śmierć członka.
4. W stosunku do członków wspierających będących osobami prawnymi przyczynę skreślenia stanowi również likwidacja podmiotu.

§ 21

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje prawo odwołania się pisemnego do Walnego Zgromadzenia, złożone na ręce Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji od Zarządu. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.


Rozdział IV


Władze Klubu

§ 22

Władzami Klubu są:

-Walne Zgromadzenie Członków;
-Zarząd;
-Komisja Rewizyjna.

§ 23

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Klubu trwa 4 lata.
2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu niejawnym.
3. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają większością głosów.

§ 24

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być:
a) Sprawozdawcze,
b) Sprawozdawczo-Wyborcze,
c) Nadzwyczajne
3. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków pisemnie lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
4. W Walnym Zgromadzeniu Członków winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o 15 minut później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
5. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest:
a) Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków - raz do roku
b) Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków - co cztery lata
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest na skutek:
a) uchwały Zarządu Klubu lub wniosku Komisji Rewizyjnej;
b) wniosku uchwalonego, przez co najmniej 50% członków zwyczajnych.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd Klubu w terminie do 3 miesięcy od daty uchwały lub wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a) Uchwalanie programu działania Klubu;
b) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
c) Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków;
d) Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
e) Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
f) Uchwalenie Statutu i jego zmian oraz zatwierdzanie jednolitego tekstu Statutu;
g) Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Klubu;
h) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Klubu;
i) Rozpatrywanie skarg członków Klubu na działalność Zarządu.
j) Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów członków, o ile Statut nie zastrzega innego trybu.
9. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej wymaga bezwzględnej większości w głosowaniu.
10. Rozwiązanie Klubu następuje zgodnie z par. 31 pkt 2.
11. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
12. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) Członkowie zwyczajni Klubu z głosem stanowiącym;
b) Członkowie uczestnicy w wieku od 16 lat z głosem doradczym;
c) Członkowie wspierający lub ich przedstawiciele oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.
d) Członkowie honorowi z głosem doradczym.

§ 25
1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd składa się z Prezesa, Sekretarza, Skarbnika.
W przypadku liczby wybranych większej niż 3 Zarząd składa się również z członków.
3. Do kompetencji Zarządu należy:
a) Przyjmowanie i wykluczanie członków Klubu;
b) Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
c) Występowanie do władz i instytucji w sprawach pozyskiwania środków oraz działalności szkoleniowej oraz kierowanie wykonywaniem zadań publicznych;
d) Kierowanie bieżącą pracą Klubu oraz realizacja celów statutowych;
e) Zwoływanie Walnego Zgromadzenia, oraz wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
f) Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu;
g) Ustalanie wysokości wpisowego i miesięcznych składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Klubu;
h) Powoływanie i odwoływanie regionalnych przedstawicieli Klubu;
i)Podejmowanie decyzji w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników;
j) Podejmowanie decyzji o przynależności do innych organizacji podobnych celach
k) Współpraca z innymi organizacjami i związkami o podobnym charakterze działania;
l) Wybór delegatów Klubu do reprezentowania go wobec innych organizacji i związków;
m) Organizowanie samodzielnie lub we współpracy z innymi organizacjami i związkami, zawodów sportu tanecznego;
n) Redagowanie jednolitego tekstu Statutu;
o) Uchwalanie regulaminów wewnętrznych;
p) Podejmowanie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej oraz ustalanie jej zakresu;
q) Składanie Komisji Rewizyjnej wyjaśnień z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych;
r) Wykonywanie innych zadań przewidzianych statutem.
4. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy jego członków w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 26
1. W przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminów i innych postanowień obowiązujących w Klubie, Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Klubu.
2.Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd.
3. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności. Od decyzji Zarządu o ukaraniu, członkowi przysługuje odwołanie pisemne w ciągu 7 dni do Komisji Rewizyjnej, które zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni.

§ 27

1. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i 1 do 3 członków.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) Kontrola bieżącej pracy Klubu;
b) Składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu;
c) Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia;
d) Rozpatrywanie odwołań w postępowaniach dyscyplinarnych;
e) Uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym, do czego ma prawo przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek tejże Komisji.
4. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedstawia Zarządowi. Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo do wystąpienia do Zarządu z wnioskami z kontroli oraz żądania usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
5. Komisja Rewizyjna przedkłada coroczne sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu Członków.
6. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Zarządu.
7. Między członkiem Komisji Rewizyjnej a członkiem Zarządu nie może zaistnieć pokrewieństwo, powinowactwo ani podległość z tytułu zatrudnienia.
8. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
9. Członek Komisji Rewizyjnej nie może z tytułu pełnienia funkcji otrzymywać wynagrodzenia, a tylko zwrot uzasadnionych kosztów.

§ 28

1. W razie zmniejszenia się składu władz Klubu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji, spośród osób, które kandydowały do władz, a nie dostały się z powodu mniejszej ilości głosów. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.
2. W przypadku braku osób kandydujących do władz w liczbie większej niż przewidziana, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Członków celem wyborów uzupełniających.

Rozdział V
Majątek Klubu


§ 29

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Majątek Klubu powstaje z:
a) Wpisowego i składek członków Klubu;
b) Subwencji, darowizn, zapisów i spadków;
c) Wpływów z zawodów organizowanych przez Klub;
d) Dotacji na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecane Klubowi;
e) Dotacji na zadania zlecone przez władze samorządu terytorialnego;
f) Dochodów z majątku;
g) Wpływów z działalności statutowej oraz ofiarności publicznej;
h) Innych wpływów.
3. Klub, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
4. Wpływy z działalności statutowej i gospodarczej, prowadzonej na podstawie przepisów prawa, nie mogą być przeznaczone do podziału miedzy członków Klubu.

§ 30

1. Funduszami i majątkiem Klubu zarządza Zarząd.
2. Do reprezentowania Klubu w zakresie praw, obowiązków i zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu - podpis Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu z innym członkiem Zarządu.
3. Do ważności pism i dokumentów o charakterze niemajątkowym, wychodzących na zewnątrz Klubu, wymagany jest jeden podpis Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu lub innych osób upoważnionych przez Zarząd Klubu - samodzielnie.
4. Do aktu zbycia lub obciążenia majątku nieruchomego wymagana jest uchwała Zarządu Klubu.
5. Zabrania się udzielania, pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (osoby bliskie).
6. Zabrania się wykorzystywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu,
7. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie organów Klubu lub jego pracownicy oraz ich osób bliskich.
8. Zarząd prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi prawami.
9. Rok rozliczeniowy dla gospodarki finansowej Klubu pokrywa się z rokiem kalendarzowym.


Rozdział VI
Rozwiązanie Klubu

§ 31

1. Klub rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zgromadzenie kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 32

1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zgromadzenie powołuje likwidatora i określa sposób likwidacji Klubu, oraz cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Klubu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.
3. Po zakończeniu likwidacji Klubu likwidator występuje do organu rejestracyjnego z wnioskiem o wykreślenie Klubu z rejestru stowarzyszeń.

 

  

ARTYKUŁ 2 - kliknij by rozwinąć

......

   
  

ARTYKUŁ 3 - kliknij by rozwinąć

......

   
  

 

 

 

 

 ZAWIROWANE STRONY

MZTan tajszi kris sandawilla rabatem fabryka sily akces

 

Top